a

Proje Hakkında

Globalleşmeyle ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel değişmeler, alışkanlıklar ve ihtiyaçlar üzerinde büyük etkiler yaratmış, buna paralel olarak uluslararası düzeydeki yaygın turizm hareketi, bir tür sanayi haline gelmiştir. Kalkınmayı tetikleyen sektörlerinden biri olan turizm, iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayat ile toplumsal gelişmeyi etkileyen bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik, dünyada turizme yönelik bölgesel ilgiyi de arttırmıştır. Turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesine yaptığı olumlu katkılar, turizm stratejilerinin geliştirilmesi çabalarını devletin düzenleyici rolü sayesinde yoğunlaştırmışsa da, bu çabalar, merkeziyetçi bir yaklaşımla yapılandırıldığından çoğu kez istenen etkiyi göstermemiştir. Oysa bugün dünya turizminde ülke tanıtımına olduğu kadar, bölge tanıtımına da önem verilmektedir. İşte bu bağlamda “Karadeniz Ürünü”nün geliştirilmesi ve alt başlıklar halinde çeşitlendirilmesi gibi konuları dikkate alan bir yaklaşımla "Gezdikçe Gördükçe" projesi hazırlandı.
 
 
Projenin temel felsefesi birkaç noktada toplanmaktadır. Bunlar, hedef kitleye yönelik turizm ürünlerinin ön plana çıkarılması; farklı ve özgün değerlere sadık kalınarak bu değerlerin çağdaş bir üslupla vurgulanması; toplam kalitenin öne çıkarılması; kültürel, tarihî ve doğal miras birikimimizin tanıtılması; ürün üstünlüklerimizin vurgulanması; turizmi çeşitlendiren, görsel ve içerik anlamında zenginlikçi bir yöntem kullanan, bunları yaparken özgün ve çağdaş teknolojileri maksimum kullanan bir anlayışın geliştirilmesidir. Ayrıca proje, disiplinler arası bir çalışmayla proje aktörlerini kalıcı bir ortak hedef etrafında buluşturabilmekte, Karadeniz'in ticarî, kültürel ve sanatsal aktörlerini bir araya getiren, işbirliğini kolaylaştıran, farklı entelektüel birikimleri ortak bir hedef etrafında toplayabilen ortak bilince vurgu yapmaktadır. "Gezdikçe Gördükçe"  Projesi, Karadeniz'in mimarî, tarihî, sanatsal ve kültürel değerlerini tanıtmayı ve turistik aktiviteyi arttırmayı, bunları kalıcı başarıya dönüştürmeyi hedefleyen yapısıyla bölgenin hafızasını tazeleme, fiziksel ve sanatsal yapısını farklı mecralarda yeniden yorumlama misyonuyla oluşturulmuştur.